Oulun joukkoliikenteen uutiset

< Takaisin

Joukkoliikennejaosto: Oulun Taksipalvelut Oy:n liikennöintisopimukset puretaan

Oulun kaupunki purkaa Oulun Taksipalvelut Oy:n kanssa tekemänsä liikennöintisopimukset julkisesta joukkoliikenteestä. Joukkoliikennejaosto päätti asiasta 15. kesäkuuta pitämässään kokouksessa. Oulun Taksipalveluiden velvoite tuottaa joukkoliikennepalveluita päättyy 9.8.2022. Kuntalaisten liikkuminen joukkoliikenteessä turvataan väliaikaisillä liikennöintisopimuksilla, jotka astuvat voimaan 10.8.2022 alkaen.

Oulun kaupungilla ja Oulun Taksipalveluilla on yhteensä viisi liikennöintisopimusta, jotka kattavat 43 prosenttia julkisesta paikallisliikenteestä Oulun seudulla. Sopimusten yhteenlaskettu arvo koko sopimuskaudelta on 73,4 miljoonaa euroa, josta on jäljellä noin 55 miljoonan euron arvoinen kausi. Sopimukset olisivat muutoin päättyneet vuosina 2024, 2026 ja 2028. Sopimusten purun syynä ovat yhtiön toistuvat ja jatkuvat sopimusrikkomukset, jotka ovat oleellisesti heikentäneet kuntalaisten saamaa joukkoliikennepalvelua.

Sopimusrikkomukset osin jopa lainvastaisia

Oulun kaupunki ostaa julkiset joukkoliikennepalvelut hankintalaissa säädetyllä tavalla. Hankintalain mukaan sopimuskumppanin asetusten ja lakien vastainen toiminta ja oleellinen sopimuksen vastainen toiminta ovat perusteita sopimuksen purulle.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun tarkastuskäynnit ovat paljastaneet Oulun Taksipalveluissa kymmeniä vakavia puutteita lakien, asetusten ja työehtosopimuksen noudattamisessa. Lisäksi yhtiön osaomistajalla on tuomio toimialan keskeisen asetuksen rikkomisesta.

Oulun kaupungin virkamiesten suorittamassa valvonnassa on käynyt ilmi, että Oulun Taksipalvelut käyttää laajasti ja jatkuvasti liikennöintisopimuksen vastaista kalustoa. Kaupunki on sopimuskauden aikana useaan otteeseen yksilöinyt liikennöitsijälle kirjallisesti esille tulleet puutteet ja kehottanut korjaamaan ne. Liikennöitsijälle annettiin aikaa tilanteen korjaamiseen. Oulun kaupunki on myös sanktioinut Oulun Taksipalveluita sopimusrikkomuksista. Puutteiden korjaamisen annetusta ajasta, liikennöitsijän kuulemisesta ja sanktioista huolimatta yhtiö ei ole saanut toimintaansa sopimuksissa määritellyn mukaiseksi.

–Oulun kaupungin tulee vaatia kaikilta sopimusosapuolilta sopimuksien noudattamista. Jos sopimusta ei noudateta, siitä määrätään sopimuksen mukaiset sanktiot. Koska tässä tapauksessa asioita ei saatu kuntoon reklamaatioista ja sanktioista huolimatta, meillä ei ollut enää muuta vaihtoehtoa kuin purkaa sopimukset. Palveluita kuten joukkoliikenne tuotetaan verorahoilla, joiden käyttöä me poliittiset päättäjät joukkoliikennejaostossa osaltamme valvomme. Jos Oulun kaupunki tilaa A-laatua ja saa B-laatua, sitä ei voida hyväksyä, jaoston puheenjohtaja Joni Meriläinen toteaa.

Joukkoliikennejaoston päätös purkaa Oulun Taksipalveluiden liikennöintisopimukset oli yksimielinen.

Lainsäädännön velvoitteiden rikkominen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 2020 ja 2021 Oulun Taksipalveluihin työsuojelutarkastuksia. Tarkastuksissa kävi ilmi, että yhtiö ei ole noudattanut ajopiirturiasetusta. Kyse on toimialalla keskeisen lainsäädännön velvoitteiden rikkominen.

AVI:n tarkastusraportissa todetaan Oulun Taksipalveluissa myös työaikalakiin, työturvallisuuslakiin, työsuojeluun ja liikenteen palveluun liittyvien lakien sekä työehtosopimuksen vastaisia käytäntöjä. Yhtiö ei myöskään ole noudattanut asetusta työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista.

Oulun Taksipalveluiden osaomistajalla ja hallituksen entisellä jäsenellä on tuomio tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta. Hankintalain mukaan yhtiössä määräysvaltaa käyttävän henkilön saama tuomio itsessään osoittaa, että lainsäädäntöä on rikottu.

Oulun Taksipalvelut on liikennöinyt sopimuksen vastaisella kalustolla 2020, 2021 ja 2022

Sopimuksen vastaisen kaluston käyttö on jatkunut koko sopimuskauden. Yhtiö on esimerkiksi ajanut 50-paikkaisella autolla linjoja, joille on sopimuksessa määritelty 90-paikkainen auto. Tämän seurauksena matkustajia on jäänyt pysäkille vaille kyytiä. Autoissa on ollut hajuhaittoja, ongelmia lämmityksen kanssa ja autot ovat olleet siivoamattomia tai pesemättömiä. Autoissa on kaksi ovea vaaditun kolmen sijaan, oviaukkojen leveys on ollut vaadittua kapeampi ja autoissa on ollut lukuisia muita puutteita. Lisäksi yhtiö on ajanut paikallisliikenteessä autoilla, jotka on tarkoitettu tilausajoon.

Oulun Taksipalvelut on jättänyt kalustorikkojen vuoksi ajamatta vuoroja, eikä se ole aina ilmoittanut ajamatta jäävistä vuoroista. Kalustovaatimukset eivät ole ylivoimaisia. Oulun joukkoliikenteen kolmella muulla liikennöitsijällä ei ole ollut kalustorikkomuksia, joista olisi aiheutunut sanktioita.

–Oulun Taksipalvelut saa kustannussäästöä siitä, että se tuottaa liikennöintipalvelua liikennöintisopimuksissa vaadittua palvelutasoa huonommin. Näin toimien yhtiö saa kilpailuetua liikennöintisopimuksiaan noudattaviin liikennöitsijöihin nähden, mikä vääristää kilpailua. Hankintalaki edellyttää palveluntarjoajien tasapuolista kohtelua, eikä Oulun kaupunki hyväksy tällaista toimintatapaa julkisin varoin rahoitettavan palvelun tuottamiselle, joukkoliikennepäällikkö Helena Väliaho sanoo.

Sopimusrikkomuksia käsiteltiin kattavasti jo joukkoliikennejaoston 16.12.2020 kokouksessa, jonka pöytäkirja ja liitteet ovat edelleen luettavissa Oulun kaupungin verkkosivuilla.

Joukkoliikenne turvataan väliaikaisilla sopimuksilla

Joukkoliikennejaoston valtuuttamana Oulun kaupunki on ryhtynyt jo aikaisemmin sopimuksen purkua valmisteleviin toimiin, jotta asukkaiden liikkuminen joukkoliikenteellä voidaan turvata. Oulun Taksipalveluilla on velvoite tuottaa sen vastuulle kuuluvat joukkoliikennepalvelut kesäaikataulukauden 2022 loppuun saakka.

Talviliikennekauden alkaessa 10.8.2022 vastuu Oulun Taksipalveluille kuuluneesta liikennöinnistä siirtyy Oulun kaupungin hankkimille väliaikaisille sopimusliikennöitsijöille Revon Turistiliikenne Oy:lle (linjat 52, 53, 54, 56 ja 57), Oubus Oy:lle (linjat 7 ja 10) ja Koiviston Auto Oy:lle eli Koskilinjoille (linjat 1, 2, 2N, 3, 5, 5N, 11, 14, 18 ja 58). Väliaikaiset sopimukset ovat voimassa kaksi vuotta, jona aikana kaupunki kilpailuttaa väliaikaisten sopimusten alla olevat liikennöintikohteet pidemmälle sopimusjaksolle.

Väliaikaisen sopimuksen alla liikennöivissä autoissa voi mahdollisesti olla elokuun alussa pieniä varustelupuutteita, jotka laitetaan kuntoon kahden ensimmäisen viikon aikana.

Tietoa Oulun joukkoliikenteestä organisaationa

Oulun kaupunki on palvelusopimusasetuksessa kuvatun mukainen joukkoliikenneviranomainen Oulun, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän muodostamalla alueella. Sen vastuulla on joukkoliikennepalveluiden suunnittelu ja toteutus. Kaupunki kilpailuttaa joukkoliikennepalvelut kohteittain, tekee sopimukset liikennöitsijöiden kanssa ja valvoo virkavastuulla, että palvelu toteutuu liikennöintisopimuksessa määritetyllä tavalla. Palvelua markkinoidaan Oulun seudullisena joukkoliikenteenä. Palvelu rahoitetaan pääosin valtion ja kuntien maksamilla osuuksilla, ja osa tuloista saadaan lipunmyynnistä.

Jakolinkki

Katso myös tiedotteet